Deklaracja dostępności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Platformy Startowe Start in … .

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • niektóre załączniki mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • w kodzie strony mogą znajdować się błędy semantyczne.
Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-30.

Skróty klawiaturowe

 • Klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
 • Klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach menu,
 • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • Klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Chudzik, dostepnosc@rarr.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 17 86 76 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek mieszczący się przy ul. Szopena 51,
Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Dojście i otoczenie
Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy (Szopena) i jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone poziomo i pionowo. Dojazd do Agencji możliwy jest również komunikacją miejską. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Rzeszowie znajduje się na stronie http://einfo.erzeszow.pl/?tab=2. Najbliższy przystanek zlokalizowany jest w odległości 140 m od budynku.

Wejście/ strefa wejścia
Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków oraz platforma przyschodowa. Przyciski w platformie oznaczone są pismem Braille’a. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek jest oznaczony pełną nazwą instytucji nad drzwiami głównymi od strony parkingu zakładowego.
Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Skrzydło głównych drzwi wejściowych ma 89 cm szerokości. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek. Skrzydła drzwi są przeszklone z kontrastującymi szprosami. Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przedwejściowy i przedsionek).
Główne wejście do budynku prowadzi przez przedsionek. Po prawej stronie znajduje się portiernia. W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. W pomieszczeniu zapewniono prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa
W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, umożliwiającej bezpieczny transport osoby na wózku lub specjalnymi potrzebami. Winda jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Kabina wyposażona jest w system informacji głosowej. Winda posiada system zatrzymujący zamykanie (czujniki zamykania). Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz kabiny pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem.
W budynku są dwie klatki schodowe, a komunikacja nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Zamontowane są poręcze. Biegi schodowe są oświetlone.

Komunikacja pozioma/ ciągi komunikacyjne
Budynek składa się z 4 kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe.
Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)
Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze. Wyposażenie i rozkład obu toalet jest jednakowe.
Dojście do toalet dla OzN jest trasą wolną od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wewnątrz znajduje się przycisk przywołujący i odwołujący pomoc.

Pomieszczenia wnętrza
Interesanci są przyjmowani na parterze budynku na wyznaczonej przestrzeni, tuż przy portierni.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne


brak