Deklaracja dostępności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Platformy Startowe Start in … .

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • niektóre załączniki mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • w kodzie strony mogą znajdować się błędy semantyczne.
Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-30.

Skróty klawiaturowe

 • Klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
 • Klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach menu,
 • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • Klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Chudzik, dostepnosc@rarr.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 17 86 76 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK GŁÓWNY RARR S.A.

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

Dojście i otoczenie
Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy. Przed wejściem do budynku znajduje się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone poziomo i pionowo. Dojazd do Agencji możliwy jest również komunikacją miejską. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Rzeszowie znajduje się na stronie einfo.erzeszow.pl. Najbliższy przystanek zlokalizowany jest w odległości 140 m od budynku.

Wejście/ strefa wejścia

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków oraz platforma przyschodowa. Przyciski w platformie oznaczone są pismem Braille’a. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Skrzydło głównych drzwi wejściowych jest kontrastowe i ma 89 cm szerokości. Główne wejście do budynku prowadzi przez przedsionek. Po prawej stronie znajduje się portiernia. W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa
W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, która jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Kabina wyposażona jest w system informacji głosowej. Winda posiada system zatrzymujący zamykanie. Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz kabiny pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem. W budynku są dwie klatki schodowe, a komunikacja nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Wzdłuż biegu schodowego zamontowane są poręcze.

Komunikacja pozioma/ciągi komunikacyjne
Budynek składa się z 4 kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe. Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Z korytarzy zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)
Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze. Wyposażenie i rozkład obu toalet jest jednakowe. Dojście do toalet dla osób niepełnosprawnych jest trasą wolną od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wewnątrz znajduje się przycisk przywołujący i odwołujący pomoc.

Pomieszczenia wnętrza
Interesanci są przyjmowani na parterze budynku na wyznaczonej przestrzeni tuż przy portierni.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:
W budynku na ul. Szopena nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wyposażeniu jest pętla indukcyjna. Pracownicy portierni pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o najważniejszych punktach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (graficzny) – w postaci głównej tablicy informacyjnej i poszczególnych indywidualnych tabliczek informacyjnych.

Inkubator Technologiczny 4 PPNT

Jasionka 954 e
36-002 Jasionka

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dojście i otoczenie
Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy. W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla OzN oznaczone znakiem pionowym. Dojazd możliwy jest koleją (stacja znajduje się ok 1 km od budynku). Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i wypłaszczona.

Wejście/ strefa wejścia
Wejście główne jest z poziomu terenu. Drzwi wejściowe prowadzą do przedsionka, z którego prowadzą kolejne drzwi do holu. Jedne i drugie drzwi są w całości przeszklone, manualne, dwuskrzydłowe, szerokość jednego skrzydła wynosi 95 cm. Zarówno przed wejściem jak i w przedsionku zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa. Naprzeciwko wejścia znajduje się recepcja/ punkt informacyjny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa
Budynek składa się z trzech kondygnacji, komunikacja pomiędzy nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, która jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Drzwi do windy w całości przeszklone. Panel sterowania wizualny, z oznakowaniem w brajlu, nie jest udźwiękowiony. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Wzdłuż biegu schodowego zamontowane są poręcze.

Komunikacja pozioma/ciągi komunikacyjne
Ciągi komunikacyjne są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Nawierzchnie korytarzy zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. są wolne od barier i przeszkód, twarde, równe i mają powierzchnię antypoślizgową. Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają odpowiednią szerokość, a przejście jest bezprogowe.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na każdym piętrze budynku. Drzwi do toalety oznaczone są znakiem OzN i mają szerokość 90 cm. W toalecie zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. Toaleta wyposażona jest w przycisk/ linkę wzywania pomocy.

Pomieszczenia wnętrza
Interesanci przyjmowani są głównie na parterze budynku tuż przy portierni.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wyposażeniu nie ma pętli indukcyjnych. Pracownicy portierni pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o najważniejszych punktach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (graficzny) – na tablicy elektronicznej i poszczególnych indywidualnych tabliczkach informacyjnych.

Inkubator Technologiczny PPNT

Jasionka 954
36-002 Jasionka

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dojście i otoczenie
Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy. W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla OzN, wymalowane na niebiesko, oznaczone znakiem poziomym. Dojazd możliwy jest koleją (stacja znajduje się ok 1 km od budynku). Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i wypłaszczona.

Wejście/ strefa wejścia
Wejście główne jest z poziomu terenu. Drzwi wejściowe prowadzą do przedsionka, z którego prowadzą kolejne drzwi do holu. Jedne i drugie drzwi mają odpowiednią szerokość, są w całości przeszklone, manualne, dwuskrzydłowe. Zarówno przed wejściem jak i w przedsionku zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa. Naprzeciwko wejścia, po prawej stronie znajduje się recepcja/ punkt informacyjny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa
Budynek składa się z trzech kondygnacji, komunikacja pomiędzy nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, która jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Panel sterowania wizualny, z oznakowaniem w brajlu, nie jest udźwiękowiony. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Wzdłuż biegu schodowego zamontowane są poręcze.

Komunikacja pozioma/ciągi komunikacyjne
Ciągi komunikacyjne są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Nawierzchnie korytarzy zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. są wolne od barier i przeszkód, twarde, równe i mają powierzchnię antypoślizgową. Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają odpowiednią szerokość, a przejście jest bezprogowe.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na każdym piętrze budynku. Drzwi do toalety oznaczone są znakiem OzN i mają szerokość 90 cm. W toalecie zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. Toaleta wyposażona jest w przycisk/ linkę wzywania pomocy.

Pomieszczenia wnętrza
Interesanci przyjmowani są głównie na parterze budynku tuż przy portierni.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wyposażeniu jest pętla indukcyjna. Pracownicy portierni pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o najważniejszych punktach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (graficzny) – na tablicy elektronicznej i poszczególnych indywidualnych tabliczkach informacyjnych.

PODKARPACKI PARK BIZNESOWY

Jasionka 954 b
36-002 Jasionka

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Dojście i otoczenie
Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy. W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla OzN, wymalowane na niebiesko. Dojazd możliwy jest koleją (stacja znajduje się ok 1 km od budynku). Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i wypłaszczona.

Wejście/ strefa wejścia
Wejście główne jest z poziomu terenu. Drzwi wejściowe prowadzą do przedsionka, z którego prowadzą kolejne drzwi do holu. Jedne i drugie drzwi mają odpowiednią szerokość, są w całości przeszklone, manualne, dwuskrzydłowe. Zarówno przed wejściem jak i w przedsionku zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa. Obok wejścia po prawej stronie znajduje się recepcja/ punkt informacyjny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa
Budynek składa się z czterech kondygnacji, komunikacja pomiędzy nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, która jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Kabina wyposażona jest w system informacji głosowej. Winda posiada system zatrzymujący zamykanie. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Wzdłuż biegu schodowego zamontowane są poręcze.

Komunikacja pozioma/ciągi komunikacyjne
Ciągi komunikacyjne są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Nawierzchnie korytarzy zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. są wolne od barier i przeszkód, twarde, równe i mają powierzchnię antypoślizgową. W budynku zastosowano fakturowe oznaczenia powierzchni. Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają odpowiednią szerokość, a przejście jest bezprogowe.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na każdym piętrze budynku. Drzwi do toalety oznaczone są znakiem OzN i mają szerokość 90 cm. W toalecie zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. Toaleta wyposażona jest w przycisk/ linkę wzywania pomocy.

Pomieszczenia wnętrza
Interesanci przyjmowani są głównie na parterze budynku tuż przy portierni.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:
W budynku pomieszczenia oznaczone są tabliczkami w alfabecie Braille’a, kontrastowymi lub w druku powiększonym i wypukłym dostosowanym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wyposażeniu jest pętla indukcyjna. Pracownicy portierni pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnych informacji. Informacja o punktach w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (graficzny) na dotykowych tablicach informacyjnych.

Aplikacje mobilne


brak