Platformy Startowe Start in …

Tytuł projektu:

Platformy Startowe Start in …

Zadania:

Platformy Startowe Start in … to kompleksowy program wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup od momentu ich rejestracji w formie spółki kapitałowej do czasu stworzenia minimalnej wersji produktu (MVP) i przygotowania modelu biznesowego.

Utworzony w ramach projektu Panel Ekspertów będzie wybierał najlepsze pomysły do procesu inkubacji. Przy ocenie projektów uwzględniane będą kryteria związane z innowacyjnością pomysłu, przewagami konkurencyjnymi, potencjałem biznesowym, doświadczeniem i kwalifikacjami Pomysłodawców oraz osób wchodzących w skład Zespołu, wykonalnością przedsięwzięcia.

Dodatkowo jako kryterium premiujące oceniane będzie, czy pomysł dotyczy wprowadzenia na rynek rozwiązań uwzględniających ekologiczne lub społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Po zakwalifikowaniu się do projektu i zarejestrowaniu spółki będzie trwała intensywna praca nad pomysłem, wykonywana pod opieką Managerów Inkubacji. Każda nowa spółka będzie mogła otrzymać miejsce na prowadzenie działalności, podstawową pomoc prawną, obsługę księgową, doradztwo podatkowe, wsparcie w zakresie identyfikacji wizualnej i tworzenia logo, trening pitch, usługi bankowe dla startupów, możliwość uczestnictwa w imprezach branżowych. Dodatkowo będzie mogła otrzymać usługi specjalistyczne, związane z rozwijaniem i wdrażaniem pomysłów od strony technologicznej i biznesowej.

Możliwe ścieżki realizacji usług specjalistycznych:

  • realizacja usługi przez partnerów projektu,
  • realizacja usług w przypadku braku możliwości realizacji przez partnerów projektu:
    • zakup usługi od wykonawcy zewnętrznego na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, 
    • otrzymanie grantu (netto).

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich lub zespołów tych osób, posiadających pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, w celu przygotowania innowacyjnego wyrobu bądź usługi w formie MVP. Pomysłodawcy muszą być właścicielami zgłaszanego Pomysłu i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Do projektu aplikować mogą osoby fizyczne bez względu na miejsce zamieszkania, posiadające innowacyjny przynajmniej w skali kraju pomysł na biznes. Obligatoryjnym warunkiem jest w przypadku przyjęcia do inkubacji rejestracja przedsiębiorstwa typu startup na terenie Polski Wschodniej.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup poprzez stworzenie kompleksowego indywidualnego planu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa na rynek.

Efekty projektu:

Ze wsparcia w ramach Projektu będzie mogło skorzystać 210 nowych przedsiębiorstw typu startup. Brały one będą udział w indywidualnym planie inkubacji dostosowanym do danego przedsiębiorstwa w zależności od branży i specyfiki danego pomysłu. Maksymalnie do 70% inkubowanych startupów będzie mogło otrzymać pozytywną rekomendację uprawniającą do aplikowania w ramach komponentu IIa. 

W ramach projektu przewidziane są dwie ścieżki wsparcia:

  • horyzontalna – obejmująca projekty z dowolnej branży,
  • szeroko pojęta branża motoryzacyjna.

Wartość projektu: 27 116 122,50 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 24 551 392,50 PLN

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie