Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #1 ($search) of type array|string is deprecated in /home/rarr/domains/startin.pl/public_html/wp-content/plugins/mimetypes-link-icons/mime_type_link_images.php on line 1423
Pozostałe - Start In…Budujemy startupy sukcesu

Pozostałe

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar zajmuje się m.in: budową, utrzymywaniem i modernizacją państwowych wzorców jednostek miar, przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie; informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar; zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub z wzorcami jednostek miar w innych krajach; zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych; sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce; zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu; wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej; wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne; udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; wydawanie, odmowa wydania i cofanie, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; sprawowanie nadzoru nad jednostkami.

Oferowane usługi

  1. wzorcowanie np.: analizatorów gazów oraz tlenomierzy, przyrządów do pomiarów pH (pehametry, elektrody pehametryczne), przyrządów do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów (konduktometry, czujniki konduktometryczne), gęstościomierzy oscylacyjnych, piknometrów szklanych i metalowych, areometrów, wag hydrostatycznych, wiskozymetrów kapilarnych szklanych, Hőpplera, Stabingera, rotacyjnych, kubków wypływowych, przyrządów do pomiaru zawartości etanolu w wydychanym powietrzu, w tym wzorców etanolowych i analizatorów wydechu itp.
  2. koordynacja badań i sprawdzeń przyrządów pomiarowych objętych oceną zgodności lub prawną kontrolą metrologiczną m.in. mierników wag, wag nieautomatycznych, wag samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu, wag automatycznych (dla pojedynczych ładunków, porcjujących,
  3. odważających i przenośnikowych, wagonowych), pomiaru pojazdów w ruchu drogowym – rozwój nowego rodzaju przyrządów/systemów pomiarowych HS-WIM, gęstościomierzy zbożowych wzorcowych 20 L, manometrów do opon pojazdów mechanicznych, odważników klasy dokładności: E1, E2, F1, F2, M1.
  4. ekspertyzy stanowisk pomiarowych do badania: gazomierzy, przeliczników do gazomierzy, stanowisk pomiarowych do badania: wodomierzy, ciepłomierzy do wody w zakresie przeliczników z parami czujników temperatury oraz podzespołów ciepłomierzy: przetworników przepływu, przeliczników i par czujników temperatury, odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan (LPG), odmierzaczy paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe, elementów składowych instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda lub kompletnych instalacji, stanowisk pomiarowych do wzorcowania zbiorników pomiarowych cieczą przechowywaną w tych zbiornikach itp.

Dane kontaktowe

Agata Kerner
agata.kerner@gum.gov.pl
(+48) 22 581 93 47

Persei Sp. z o.o.

Persei jest Koordynatorem Klastra Transportu Autonomicznego i Usług Przyszłości, który powstał w 2021 roku jako inicjatywa grupy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu działających w przemyśle transportu autonomicznego i usług, których rozwój zdeterminowany jest wiedzą technologiczną oraz innowacjami, czyli tzw. usług przyszłości. Celem działań przedsiębiorstw i organizacji tworzących Klaster jest wspieranie rozwoju oraz promocja rozwiązań technologicznych z takich obszarów jak: technologie dronowe, samochody autonomiczne, autonomiczny transport miejski, samoloty bezzałogowe, sztuczna inteligencja w transporcie, komputery kwantowe w transporcie, łodzie bezzałogowe. Członkami Klastra są firmy, które przystąpiły do Klastra na mocy Umowy (obecnie 21 podmiotów).

Dane kontaktowe

Jakub Jankowski
hello@smartcluster.pl
tel.: (+48) 607 280 100

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. („PCI”) jest ukierunkowane na podniesienie poziomu innowacyjności, konkurencyjności oraz dobrobytu społecznego Podkarpacia, osiągając swoje cele poprzez wspieranie i przyspieszanie rozwoju wdrożeniowych prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii i usług świadczonych przez lokalne uczelnie, a także zwiększającej możliwości i zaangażowanie młodych ludzi w obszarze kreatywnego modelowania, prototypowania i tworzenia startupów.

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się w pliku poniżej:

Dane kontaktowe

Timea Sulenta
t.sulenta@pcinn.org
tel.: (+48) 504 238 159

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej PKO Bank Polski) to największa instytucja finansowa w tej części Europy. Profil PKO Banku Polskiego i jego grupy kapitałowej ma charakter uniwersalny co oznacza, iż jest to grupa podmiotów zajmująca się wszelkiego rodzaju działalnością finansową (kredytowanie, ubezpieczenia, faktoring), jak i okołofinansową (usługi IT dla sektora finansowego, systemy rozliczeniowe). Szeroki zakres działalności grupy PKO przekłada się na wiele obszarów podatnych na pozytywne zmiany wynikające z wdrażania innowacji. Z uwagi na powyższe, około 7 lat temu PKO Bank Polski rozpoczął szeroko zakrojoną współpracę z rynkiem startupów. Celem było pozyskiwanie innowacji zewnętrznych lub wsparcie rozwoju wewnętrznych inicjatyw wiedzą i doświadczeniem zewnętrznych ekspertów. Działania te prowadzone są do dzisiaj i opierają się na stałym kontakcie z rynkiem startupów (scoutingi, formularz zgłoszeniowy, dedykowane wydarzenia) oraz współpracy w ramach programu Let’s Fintech with PKO Bank Polski. Współpraca ze startupami opiera się o zaangażowanie dedykowanej jednostki banku, która posiada zarówno specjalistów z biznesu, jak i IT. Zadaniem Let’s Fintech jest analiza i ocena potencjału współpracy biznesowej, znalezienie właściwego odbiorcy wewnątrz- struktury organizacyjnej PKO Banku Polskiego oraz sfinansowanie i skoordynowanie pilotażu rozwiązania.

PKO Bank Polski jako odbiorca usług startupowych  może kompleksowo ocenić propozycję współpracy biznesowej. Pomyślna ocena przekłada się na przeprowadzenie odpłatnego pilotażu. Pomyślne przeprowadzenie pilotażu prowadzi do pełnoskalowej współpracy komercyjnej.

W trakcie inkubacji zachęcamy do nawiązania kontaktu z przedstawicielami banku i programu Let’s Fintech with PKO Bank Polski i wstępnej oceny pomysłu. Oficjalne zgłoszenie polecamy przeprowadzić już po ukończeniu prac nad produktem, ponieważ Let’s Fintech jest programem współpracy biznesowej, a nie akceleracji pomysłów (więcej informacji: https://fintech.pkobp.pl/wspolpraca-ze-startupami/)

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się w pliku poniżej:

Dane kontaktowe

Wiśniewski Łukasz
lukasz.wisniewski@pkobp.pl
tel.: (+48) 696 773 007

Startup Academy

Startup Academy to prywatna organizacja otoczenia biznesu, której celem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i pomysłów. Dostarcza przedsiębiorcom narzędzi, wiedzy i finansowania, które umożliwia im rozwijanie pomysłów biznesowych i budowanie innowacyjnych projektów. Stawia na realne wsparcie poprzez prowadzenie praktycznych warsztatów, doradztwa i mentoringu, a także tworzenie wniosków o dotacje czy pomoc w nawiązaniu współpracy z inwestorem czy odbiorcą technologii. Organizuje programy akceleracyjne przygotowując startupy do kontaktu z inwestorami. Współpracuje także z dużymi organizacjami, przygotowując kadrę zarządzającą do współpracy ze startupami oraz realizuje programy wewnętrznej przedsiębiorczości. Organizuje wydarzenia otwarte, szkolenia i mentoringi, podczas których uczestnicy otrzymują konkretne wskazówki, techniki i narzędzia potrzebne do efektywnego działania, rozpoczęcia swojej działalności. Przekładamy innowacyjne metody budowania startupów takie jak Lean Startup i Customer Development na lokalny rynek.

Dane kontaktowe

Karolina Piotrowska
karolina@startupacademy.pl
tel.: (+48) 690 005 442

Smart Secure Networks Sp. z o.o. Koordynator Polskiego Klastra IoT & AI SINOTAIC

Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC, którego koordynatorem jest spółka Smart Secure Networks, to dynamiczny ekosystem, integrujący potencjał polskich firm, uczelni, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych w obszarze IoT oraz AI. Integracja siły intelektualnej, kapitału ludzkiego, myśli technologicznej, a przede wszystkim wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o doświadczenia, potencjał technologiczny oraz know-how polskiego biznesu i jednostek naukowych skupia się przede wszystkim na obszarach Industry 4.0 i Smart City. W ramach koncepcji Przemysłu 4.0 Klaster SINOTAIC dostarcza komplementarne spektrum rozwiązań, które obejmują projektowanie, budowę i planowanie cyfrowych fabryk i łańcuchów wartości, z wykorzystaniem m.in. technologii digital twin, zapewnia pełną infrastrukturę teleinformatyczną, umożliwiającą wykorzystanie technologii inteligentnych budynków i zaawansowanych technologii produkcyjnych. Specjalizuje się w automatyzacji, robotyzacji, analityce predykcyjnej oraz cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie infrastruktury.

Oferowane usługi

Szczegółowy zakres usług znajduje się w pliku poniżej:

Dane kontaktowe

Agnieszka Łasut
a.lasut@ssn.international
tel.: (+48) 605 824 743