Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego startin.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego https://startin.pl/ i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez użytkowników serwisu danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszej strony, w szczególności poprzez pliki cookie. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora.

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (U.UE.L.20116.119.1) – dalej „RODO”, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2019, poz. 1781) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Szopena 51; 35-959 Rzeszów.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
 3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl lub wskazane na stronie internetowej numery telefoniczne lub adresy e-mail.
 4. Państwa dane osobowe  są przez Nas przetwarzane:
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne – w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie informacji o bieżących działaniach podejmowanych w ramach projektu pn. „Platformy Startowe Start in…” oraz innych bieżących działaniach podejmowanych w ramach zadań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w szczególności o organizowanych przez Administratora wydarzeniach, prowadzonych warsztatach, projektach oraz pozostałych formach udzielonego wsparcia (Newsletter),
  • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora m.in. marketingu bezpośredniego oraz działań prowadzonych w mediach społecznościowych, a także w celach informacyjnych, zaś w odniesieniu do danych informatycznych w postaci plików cookie- w celu prawidłowego działania lub wyświetlania strony, utrzymania sesji i pozostałych funkcjonalności oraz w celu udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomościach e-mail oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń przysługujących Administratorowi.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: podmioty świadczące dla Administratora m.in. usługi prawne lub finansowo-księgowe, usługi doradcze, usługi informatyczne, hostingowe, podmioty utrzymujące infrastrukturę IT, usługi pocztowe lub kurierskie,  a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do
  • Żądania uzyskania informacji czy dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu;
  • Żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania mają również Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • Żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Żądania przenoszenia danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazane w pkt 2 i 3 adresy e-mail;
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prawo to może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazane w pkt. 2 i 3 adresy e-mail, a skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Państwa dane będą przechowywane:
  • W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a) do wycofania przez Państwa zgody;
  • W przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 4.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany- stosownie do art. 22 RODO.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Polityka wykorzystywana plików cookie w serwisie internetowym.

Dla Państwa wygody serwis https://startin.pl/  używa plików cookie, aby dostosować serwis do potrzeb naszych użytkowników..

 1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. W jakim celu używamy cookie?

Dane uzyskane za pomocą plików cookie wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika https://startin.pl/    Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów. Stosowane przez nas pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 1. Przez jaki okres są przechowywane pliki cookie?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W jaki sposób zablokować cookie?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internatowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowania plików cookie:

Urządzenia mobilne:

W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli ww., zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

 1. Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze w/w. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystywania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem : https://www.facebook.com/about/privacy/.

 1. Plugin LinkedIn

Nasza strona zawiera plugin  do serwisu społecznościowego LinkedIn, który połączy Państwa bezpośrednio z profilem naszego projektu. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu LinkedIn proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=liother&veh=www.linkedin.com

 1. Ochrona danych stosowanych przez Administratora

Miejsce logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 1. Zmiana treści Polityki Prywatności

W celu zapewnienia Państwu jako najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowywanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.