Zrównoważony rozwój

Czym jest zrównoważony rozwój?

Definicja zrównoważonego rozwoju została ujęta w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, gdzie zrównoważony rozwój jest opisany jako „taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety.

Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Są one wzajemnie połączone i wszystkie są niezwykle istotne dla osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw.

Innymi słowy zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego.

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Zatwierdzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych agenda zrównoważonego rozwoju zatytułowana „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” definiuje 17 celów i 169 zadań.

Są one efektem trzyletniego i przejrzystego procesu ich opracowywania, w którym wzięły udział wszystkie zaineresowane strony oraz został uwzględniony głos zwykłych ludzi. Są one wynikiem porozumienia 193 państw członkowskich ONZ dotyczącego priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wyznaczają wspólną wizję przyszłości oraz plan działania dla rządów, przemysłu, organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli do wspólnej pracy na rzecz lepszego świata. Cele zrównoważonego rozwoju mają wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, parlamentarzystów i innych stron na całym świecie.

Więcej o celach zrównoważonego rozwoju możemy przeczytać https://www.un.org.pl/

Jak ”Platforma Startowa Start in …” wspiera innowacyjne pomysły z zakresu zrównoważonego rozwoju?

Platforma Startowa “Start in…” w swoich działaniach będzie kierowała się Standardem P5 na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Projektami, który pozwala ocenić, czy projekt wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także jak te cele zaimplementować i monitorować.

Działania promujące zasadę zrównoważonego rozwoju będą prowadzone na każdym etapie realizacji projektu. Będą miały miejsce na etapie promocji projektu, wyboru pomysłów do inkubacji, samego procesu inkubacji oraz oceny podczas Demo Days.  

Na etapie promocji projektu będziemy przede wszystkim informować i edukować społeczeństwo i potencjalnych wnioskodawców w tematyce zrównoważonego rozwoju. Nasza kampania promocyjna będzie ukierunkowana na zachęcanie uczestników do opracowywania projektów zorientowanych na ekologiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Na etapie wyboru innowacyjnych premiowane będą przez nas rozwiązania wpisujące się w tematykę zrównoważonego rozwoju. Pomysły poruszające szeroko rozumiany zrównoważony rozwój będą otrzymywały dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej. Podobną zasadę będziemy stosować podczas DemoDay, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sytuacji otrzymania przez startupy tej samej łącznej liczby punktów będą miały pierwszeństwo w otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Platformy.  

Dla uczestników projektu przewidzieliśmy również szereg szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju podczas, których będziemy uczyć sturtupy jak implementować cele zrównoważonego rozwoju do swoich modeli biznesowych.